• Revista e I-rë me çertifikimin ISSN

  • Promovimi i ekselences akademike

  • Përmirësimi i shëndetit te gruas

  • Kongrese, Projekte, Konferenca, Simpoziume

SH.SH.O.GJ. eshte nje shoqate e formuar ne 2002 ne Tirane, me misionin e permiresimit te shendetit...
Aktivitetet e shoqetes shfaqin misionin dhe qellimin dhe perfshijne workshop, kongrese, projekte...
Revista e pare me certifikimin ISSN, perfshin artikuj dhe studime te cilat sherbejne per e eksperiences...